Wang Pok James, tutor in Kowloon
1第一 課程試用

第一堂試用課程

我們將與你聯繫,安排第一堂試用課程!

Verified Tutor

我喜歡補習的最大原因?😁

因為幫到人嘅感覺真係好好

我作為補習老師的優勢💪

因應著不同的人給予不同的教學方式, 用生動形式去理解複雜的道理。

我能為學生做的最重要的事情🏅

我覺得補習老師最重要就係畀到學生自信, 令到佢哋相信冇嘢係學唔識, 做完啱咗有成就感係好好嘅事

補習科目🎓

 • 中文 補習
 • 英文語文 補習
 • 數學 補習
 • 附加數學 補習
 • 電腦 補習

正在補習的學生👦 👧

 • 小一
 • 小二
 • 小三
 • 小四
 • 小五
 • 小六
 • 中一
 • 中二
 • 中三

就讀中學

劉皇發中學

就讀大學

香港理工大學

學術成就

中學文憑

關於我自己

我為人熱誠, 勇於學習, 面對難關時不會退縮。雖然我成績不算太突出, 但勝在我有一顆教學的心。

經驗

5-10
平時都有幫師弟師妹補習下, 有問題我都會一一解答

我可以教授

Primary, Junior Secondary

我可以用

廣東話, 普通話

我們提供的服務包括

網上補習, 上門補習, 圖書館上課, 公衆場合